Vietnamese Sweet and Sour Fish Soup, 1 ltr

240,000₫
* Vui lòng chọn 4 vị bánh cho sản phẩm

Mô tả

Vietnamese Sweet and Sour Fish Soup (1 ltr) can serve 4-5 persons

Bình luận

Sản phẩm khác