Chính sách bảo mật giao dịch

 Chúng tôi thực hiện nghiêm ngặt vấn đề bảo mật thông tin khách hàng và chúng tôi chỉ thu thập, lưu hồ sơ, lưu trữ, tiết lộ, chuyển giao và sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách theo các điều khoản được nêu dưới đây:

     Bảo vệ dữ liệu là vấn đề về tín nhiệm và vì vậy việc bảo mật cho Quý khách rất quan trọng đối với chúng tôi. Do đó, chúng tôi chỉ sử dụng tên của Quý khách và các thông tin khác có liên quan đến Quý khách theo cách thức được nêu trong Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin trong trường hợp cần thiết yêu cầu chúng tôi làm như vậy và chúng tôi sẽ chỉ thu thập nếu thông tin đó có liên quan đến các giao dịch của chúng tôi với Quý khách.

     Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ thông tin của Quý khách cho đến khi luật pháp yêu cầu hoặc phù hợp với mục đích thu thập thông tin.

Thu thập thông tin cá nhân

     Khi Quý khách khởi tạo một tài khoản trên trang web: https://equatorialhcmc.vn, thông tin cá nhân chúng tôi thu thập có thể bao gồm:

-   Tên

-   Địa chỉ giao hàng

-   Địa chỉ email

-   Số liên lạc

-   Số điện thoại

-   Ngày sinh

     Quý khách chỉ phải gửi cho chúng tôi thông tin chính xác và không gây hiểu nhầm và Quý khách phải cập nhật thông tin và thông báo cho chúng tôi về các thay đổi. Chúng tôi bảo lưu quyền yêu cầu chứng từ để xác minh thông tin do Quý khách cung cấp.

     Chúng tôi chỉ có thể thu thập thông tin cá nhân của Quý khách nếu Quý khách tự nguyện gửi thông tin cho chúng tôi.

     Nếu Quý khách cung cấp thông tin cá nhân của bất kỳ bên thứ ba nào cho chúng tôi, chúng tôi có quyền cho rằng Quý khách đã đạt được chấp thuận cần thiết từ bên thứ ba liên quan để chia sẻ và chuyển giao thông tin cá nhân của họ cho chúng tôi.

Sử dụng và Tiết lộ Thông tin Cá nhân

     Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ Quý khách sẽ được sử dụng hoặc chia sẻ với bên thứ ba (bao gồm các công ty liên quan, các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba), vì một số hoặc tất cả các mục đích sau:

-   Xử lý các đơn đặt hàng mà Quý khách đã đặt mua thông qua trang web;

-   Để giao hàng hóa mà Quý khách đã mua thông qua website. Chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của Quý khách cho bên thứ ba cho việc giao hàng hóa cho Quý khách (ví dụ như đơn vị chuyển phát nhanh, v.v…);

-   Cập nhật cho Quý khách về thời gian giao hàng, và cho các mục đích hỗ trợ khách hàng;

-   So sánh thông tin và xác minh với bên thứ ba để đảm bảo rằng thông tin là chính xác;

-   Khi Quý khách đăng ký một tài khoản với Hotel Equatorial, chúng tôi cũng sẽ sử dụng thông tin cá nhân đó để gửi cho Quý khách các tài liệu tiếp thị và/hoặc quảng cáo về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Quý khách có thể hủy đăng ký nhận thông tin tiếp thị bất cứ lúc nào. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin liên lạc của Quý khách để gửi bản tin từ chúng tôi và từ các công ty liên kết của chúng tôi;

     • Trong trường hợp ngoại lệ, Hotel Equatorial có thể bị yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân, chẳng hạn như khi có căn cứ cho rằng việc tiết lộ là cần thiết để ngăn ngừa mối đe dọa đến mạng sống hoặc sức khỏe, hoặc vì mục đích thực thi pháp luật hoặc để đáp ứng các yêu cầu pháp lý và theo quy định khác.